Underuthyrningsavtal

Hyresobjekt

Detta underuthyrningsavtal avser hyra av förmånscykel inklusive utrustning. Cykel samt utrustning benämns som Hyresobjektet. Hyresobjektet definieras av den cykel och utrustning som beställts från Leverantören.

Hyrestid

Avtalstiden på förmånscykel är 36 månader. Avtalet startas den första dagen månaden efter leverans av cykeln.

Hyrespriser

Avtalas som månadshyra och påförs Förmånstagarens lön, dels genom ett förmånsvärde och dels genom ett bruttolöneavdrag. Vid förändring av skatter, avgifter, premier eller övrigt som Hyresmannen åläggs att betala i enlighet med Hyresavtalet, förändras löneavdraget i motsvarande mån.

Avtalstiden upphör (3 alternativ)

Förmånstagaren meddelar vilket av de 3 alternativen nedan som önskas efter avtalstidens slut.

1)Förmånscykeln återlämnas, på angiven plats, till Uthyraren i samma skick som vid leverans bortsett från försämring vid normalt slitage. Förmånstagaren debiteras eventuella skador som uppkommit utöver för ändamålet normalt slitage. All utrustning/tillbehör samt dokumentation som fanns med när Förmånscykeln uthämtades skall finnas med vid återlämnandet. Utrustning/tillbehör som saknas debiteras Förmånstagaren.

2) Förmånstagaren löser ut utrustningen för ett vid tiden gällande marknadsvärde.

3) Förmånstagaren förlängningshyr utrustningen ytterligare 12 månader till samma villkor som tidigare.

Försäkringar och självrisker

Förmånscykeln är under hyresperioden Nordic Finance AB’s egendom. Cykeln skall försäkras via Förmånstagarens hemförsäkring eller via annan försäkring som Förmånstagaren tecknar och Hyresmannen hålls skadeslös vad gäller självrisk och kostnad för reparationer eller eventuell ersättning av ny cykel.

Om Hyresobjektet blir stulet eller på annat sätt helt förstörs skall ett liknande objekt införskaffas av Förmånstagaren. Personalcyklar ersätter skillnaden vid eventuell nedskrivning av värdet hos hemförsäkringsbolaget.

Om Förmånstagaren av någon anledning förvägras ersättning av försäkringsbolaget, eller om giltig hemförsäkring inte är tecknad, påförs Förmånstagaren återstående hyreskostnader.

Ekonomiska förluster till följd av haveri, skada eller stöld av Förmånscykel som drabbat Förmånstagaren kan ej utkrävas av Hyresmannen.

Om Förmånstagaren byter arbetsgivare eller på annat sätt slutar sin anställning regleras återstående hyror och förmånsvärden gentemot Förmånstagarens slutlön. Reglering kan ske på följande sätt:

·        Förmånstagaren förskottsbetalar återstående hyror och förmånsvärde på dennes slutlön alternativt fördelat på kvarvarande löneutbetalningar. Vid hyresperiodens sluts återlämnar sedan förmånstagaren hyresobjektet till Uthyraren.

·        Förmånstagaren köper ut hyresobjektet till gällande marknadsvärde och hyresavtalet avslutas.

·        Förmånstagaren inträder i hyresavtalet med Uthyraren i Hyresmannens ställe för Förmånstagaren hyresobjekt på i hyresavtalet angivna villkor, under förutsättning att Uthyraren efter sedvanlig kreditprövning kan godkänna Förmånstagaren som ny Hyresman.

Personskador vid olycksfall täcks normalt inte av hemförsäkring. Varje brukare ansvarar själv för att olycksfallsförsäkring är tecknad.

Vid långtidssjukskrivning då bruttolöneavdrag inte kan göras faktureras motsvarande belopp från Personalcyklar enligt avtal. Vid långtidssjukskrivning bestäms ett maxbelopp för fakturerat belopp.

Vid tjänstledighet kommer kvarvarande hyresavgift och förmånsvärde att fördelas ut på kvarvarande löneutbetalningar genom att höja bruttolöneavdraget.

Vid uppsägning, meddelande om tjänstledighet eller annan planerad långvarig frånvaro ska medarbetaren meddela löneavdelningen så snart som möjligt, för att planera regleringen av återstående bruttolöneavdrag.

Leverans

Förmånscykel som beställts av Förmånstagaren är bindande. Hur leveransen sker bestäms av mellan förmånstagaren och leverantören. Förmånscykel som aviserats klar för leverans i butik eller annat leveransställe skall hämtas ut senast inom 5 arbetsdagar eller på överenskommen tid.

Leveransgodkännande

Förmånscykeln anses vara leveransgodkänd när Förmånstagaren har tagit den i besittning eller undanlåtit att hämta ut aviserad, leveransklar cykel inom 5 dagar.

Underuthyrning

Förmånstagaren är medveten om att hyresmannen i sin tur hyr utrustningen av Nordic Finance AB, (”Uthyrare”), som är legal ägare till utrustningen. Förmånstagaren medger att Uthyraren, utan någon som helst ersättningsskyldighet, omgående får återta utrustningen, om Hyresmannen inte fullgör sina kontraktsenliga förpliktelser gentemot Uthyraren eller går i konkurs eller förutsättning eljest föreligger för Uthyraren att rättsenligt säga upp sitt hyresavtal med Hyresmannen till omedelbart upphörande och återta utrustningen.

I stället för att återlämna utrustningen äger dock Förmånstagaren rätt att inträda i hyresavtalet med Uthyraren i Hyresmannens ställe på i hyresavtalet angivna villkor, under förutsättning att Uthyraren efter sedvanlig kreditprövning kan godkänna Förmånstagaren som ny Hyresman.

Förmånstagaren äger ej rätt att vidareuthyra Förmånscykeln.

Bruttolöneavdrag och förmånsvärde

Förmånstagaren och Hyresmannen är överens om att bruttolöneavdrag samt förmånsvärde regleras på Förmånstagarens lön i samband med Hyresmannens löneutbetalningar.

Service

Förmånstagaren ansvarar för att skötsel och service utförs.

Det innebär att:
– Cykeln hålls ren och i ett representativt skick. – Åtgärder vidtas som krävs för att avhjälpa eventuella fel eller brister på cykeln.
– Servicearbeten och reparationer utförs löpande och i enlighet med gällande garantier och ev. service- och garantivillkor.
– Vid hyra av elcykel är det ett krav att följa tillverkarens anvisning för laddning och skötsel av batteriet.

Avtalets innehåll

I avtalad hyreskostnad ingår: Cykel som Förmånstagaren valt ur leverantörens sortiment, utrustning som valts som tillval och avtalade tilläggstjänster.

Behandling av personuppgifter

Genom beställning av cykel medger Förmånstagaren att Personalcyklar, aktuell cykelleverantör och finansbolag behandlar Förmånstagarens personuppgifter i syfte att kunna fullfölja detta avtal. Så snart samtliga parter har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet raderas samtliga personuppgifter.